Czasopisma Instytutu Książki

Czasopisma Instytutu Książki

Nowaja Polsza

www.novpol.ru

 

„Nowaja Polsza” to jedyne polskie czasopismo, ukazujące się w języku rosyjskim. Do grona jego czytelników należy inteligencja rosyjskojęzyczna na całym świecie. „Nowaja Polsza”, nawiązująca układem treści i różnorodną zawartością do poetyki rosyjskich „grubych czasopism” (tołstyje żurnały), publikuje teksty z dziedzin: polityki, ekonomii, socjologii, kultury, literatury czy nawet muzyki. W trakcie trzynastoletniej działalności na łamach „NP” ukazywały się artykuły tak znanych i ważnych postaci, jak np.: Adam Daniel Rotfeld, Stefan Bratkowski, Leopold Unger, Adam Michnik, Karol Modzelewski, Leszek Balcerowicz czy Wiktor Jerofiejew. Stałym współpracownikiem „Nowej Polszy” jest m.in. Wiktor Kulerski, który od początku istnienia czasopisma przygotowuje do każdego numeru autorską Kronikę (niektórych) wydarzeń bieżących.

„Nowaja Polsza” troszczy się również o zapoznawanie czytelników z dokonaniami literatury polskiej. Wśród grona pisarzy i poetów, publikujących na łamach tego miesięcznika znajdują się m.in.: Stefan Chwin, Józef Hen, Ewa Lipska, Wisława Szymborska, Helena Raszka,  Jarosław Iwaszkiewicz, Krystyna Miłobędzka, Józef Łobodowski czy  Adam Zagajewski. A z autorów najmłodszych: Tadusz Dąbrowski, Agnieszka Kuciak, Dorota Masłowska czy Mirosław Nahacz. O dobór tekstów literackich i przygotowanie odpowiednich artykułów wprowadzających czytelnika do lektury tych tekstów dbają Piotr Mitzner i Leszek Szaruga.

Ponieważ „Nowaja Polsza” ukazuje się w języku rosyjskim, bardzo ważny jest odpowiedni dobór tłumaczy, zwłaszcza w przypadku tekstów literackich. Stałymi współpracownikami naszego miesięcznika są tacy znani i cenieni tłumacze, jak np.: Andriej Bazylewski, Igor Biełow, Anatol Rojtman, Marina Kurganska czy Ksienia Starossielska. Pieczę nad tym zespołem sprawuje Natalia Gorbaniewska, autorka wielu doskonałych przekładów z literatury polskiej, z których część została opublikowana w serii wydawniczej „Biblioteka Nowej Polszy” („I wtedy pokochałam te wiersze obce…” Wybór przekładów z poezji polskiej, Warszawa – Kraków, 2006).

Ze względu na to, że redakcja „Nowej Polszy” dba o przedstawienie jak najszerszego obrazu życia społeczno-politycznego Polski, na naszych łamach pojawiają się również przedruki, pochodzące z rozmaitych gazet i czasopism (m.in. „Polityki”, „Wprost”, „Newsweeka”, „Gazety Wyborczej” lub „Rzeczpospolitej”).

Co pięć lat redakcja „Nowej Polszy” podsumowuje swoją działalność przed czytelnikami polskimi – wydaje tzw. „Numer specjalny”, składający się z wyboru najciekawszych tekstów, publikowanych wcześniej po rosyjsku w „NP”.

Ciekawa i ważna dla zrozumienia filozofii tego wydawnictwa jest historia jego powstania. Pomysłodawcą „Nowej Polszy” był Jerzy Giedroyc, który w latach 90. XX wieku namówił Jerzego Pomianowskiego na założenie pisma „o Polsce dla Rosjan”, mającego stworzyć mocną płaszczyznę porozumienia między obu narodami. W pierwszym numerze „Nowej Polszy” pisał Gieroyc:

„Powstanie Waszego pisma uważam za wydarzenie, którego nie można przecenić. Od normalizacji bowiem stosunków polsko-rosyjskich zależy nie tylko przyszłość naszych krajów, ale również przyszłość powstającej Zjednoczonej Europy. Nasze dzieje są krwawiącym rejestrem krzywd i porachunków. Te antagonizmy pogłębione są wzajemną ignorancją. Zarówno Polacy, jak i Rosjanie mają skrzywiony wzajemny obraz. Ambitnym zadaniem pisma będzie skupienie ludzi dobrej woli po obu stronach, by zmienić ten stan rzeczy: bliżej się poznać i wspólnie szukać dróg nie tylko normalizacji, ale również współpracy. Takie próby były przecież w przeszłości jak działalność Hercena czy Aleksandra Lednickiego, czy obecnie mojej «Kultury»”.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Jerzy Pomianowski
(redaktor naczelny)

Piotr Mitzner
(z-ca redaktora naczelnego)

Jerzy Redlich
(sekretarz redakcji)

Eliza Wolska
(z-ca sekretarza redakcji)

Halyna Dubyk
(z-ca sekretarza redakcji)

Ewangelina Skalińska
(sekretariat)

Natalia Gorbaniewska
(redagowanie tekstów rosyjskich)

Wiktor Kulerski
(dział publicystyki, Kronika (niektórych) wydarzeń bieżących)

Nikita Kuzniecow
(korekta językowa)

Elżbieta Sawicka
(dział kultury)

Leszek Szaruga
(dział literacki)

Dymitr Szewionkow-Kismiełow
(opracowanie graficzne)

Paulina Zielona
(skład i łamanie)

 

NOWAJA POLSZA – REDAKCJA

02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213  
tel. +48 22 608 25 65; +48 22 608 27 95 
tel./fax +48 22 608 27 96; +48 22 608 25 05
e-mail: nowpol@instytutksiazki.pl
www.novpol.ru