Czasopisma Instytutu Książki

Czasopisma Instytutu Książki

Kontakt

Sza­now­ni Pań­stwo, w przy­pad­ku za­in­te­re­so­wa­nia na­szy­mi pu­bli­ka­cja­mi, pre­nu­me­ra­tą bądź eg­zem­pla­rza­mi ar­chi­wal­ny­mi, pro­si­my o wy­peł­nie­nie for­mu­la­rza.

SEKCJA CZASOPISM PATRONACKICH INSTYTUTU KSIĄŻKI

01-699 Warszawa, ul. Parandowskiego 19
tel.+48 22 697 05 34, 22 697 05 34
e-mail: czasopisma@instytutksiazki.pl
www.czasopisma-ik.pl

Andrzej Peciak /szef działu/

a.peciak@instytutksiazki.pl

Bogumiła Morawiec /specjalista/
tel. 22 697 05 34
b.morawiec@instytutksiazki.pl

Katarzyna Sosna /specjalista/
tel. 22 697 05 32
k.sosna@instytutksiazki.pl

Jolanta Strzałkowska /specjalista/
tel. 22 697 05 34
j.strzalkowska@instytutksiazki.pl

Tomasz Woźniak /specjalista/
tel. 22 697 05 32
t.wozniak@instytutksiazki.pl